کار در منزل
شماره تماس جهت استعلام کارمندان از طریق مشتریان
( ساعت تماس جهت استعلام 8 الی 13 ) 34338229-031

توجه:

این شماره صرفا جهت استعلام کارمندان شرکت از طریق مشتریان می باشد لطفا از هر گونه تماس دیگر با این شماره جدا خودداری نمایید .

توضیحات :

مشتریان محترمی که توسط کارمندان شرکت سرمد پیام جاوید (44SMS) درخواست تبلیغات SMS و یا سامانه ارسال SMS و یا تبلیغات شفاهی دارند می توانند جهت اطمینان از پرداخت خود به آنان
صلاحیت کارمندان را در این قسمت استعلام نمایند .
(مدیریت شرکت سرمد پیام جاوید)
جستجو بر اساس کد ملی
ردیفنامنام خانوادگیاستانشهرستان
1الههامینیتهرانتهران
2مرضیهحسینیاصفهاناصفهان
3آرتااخلاقیگیلانرشت
4محسنمحمودیخراسانمشهد
5ریحانهقاسمیاصفهاناصفهان
6فاطمهسید محمودزادهاصفهاناصفهان
7فاطمهسلماني دارگاني اصفهانپیربکران
8مرضيهرستميتهرانتهران
9گیسوفیروزیکرجکرج
10احمدعلیزارعیاصفهاناصفهان
شماره صفحه :2
شماره تماس جهت استعلام کارمندان از طریق مشتریان
( ساعت تماس جهت استعلام 8 الی 13 ) 34338229-031

توجه:

این شماره صرفا جهت استعلام کارمندان شرکت از طریق مشتریان می باشد لطفا از هر گونه تماس دیگر با این شماره جدا خودداری نمایید .

توضیحات :

مشتریان محترمی که توسط کارمندان شرکت سرمد پیام جاوید (44SMS) درخواست تبلیغات SMS و یا سامانه ارسال SMS و یا تبلیغات شفاهی دارند می توانند جهت اطمینان از پرداخت خود به آنان
صلاحیت کارمندان را در این قسمت استعلام نمایند .
(مدیریت شرکت سرمد پیام جاوید)
جستجو بر اساس کد ملی
ردیفنامنام خانوادگیاستانشهرستان
1الههامینیتهرانتهران
2مرضیهحسینیاصفهاناصفهان
3آرتااخلاقیگیلانرشت
4محسنمحمودیخراسانمشهد
5ریحانهقاسمیاصفهاناصفهان
6فاطمهسید محمودزادهاصفهاناصفهان
7فاطمهسلماني دارگاني اصفهانپیربکران
8مرضيهرستميتهرانتهران
9گیسوفیروزیکرجکرج
10احمدعلیزارعیاصفهاناصفهان
شماره صفحه :2